Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów W-MZT

W imieniu Zarządu W-MZT przypominam o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Warszawsko-Mazowieckiego Związku Tenisowego, które odbędzie się  wsali konferencyjnej WTS Orzeł przy ul. Podskarbińskiej 14 w Warszawie w dniu 11 października br. (piątek) o godz. 11:00.
NWZD zwołujemy w celu:
– wyboru delegatów województwa mazowieckiego na Walne Sprawozdawcze Zebranie PZT,
– głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu W-MZT.
Ze względu na wagę przyczyn zwołania NWZD – bardzo proszę o maksymalną frekwencję na Walnym. Do przegłosowania zmian w Statucie wymagana jest obecność 2/3 członków.
Proszę o mailowe przesłanie nazwisk delegatów do dnia 1 października br. na adres: wmzt@wmzt.pl

Mirosław Ginter
Prezes W-MZT